Algemen voorwaarden

1 Toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Retail Stores B.V’

Retail Stores B.V., tevens handelend onder de handelsnamen Sonim.nl, Casy.nl,

'Koper'

ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Retail Stores B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan en/of ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Retail Stores B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

'Producten'

het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

 

'Provider'

de aanbieder van diensten op een netwerk voor telefonie of data.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Retail Stores B.V. alsmede op alle met Retail Stores B.V. aangegane overeenkomsten.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 4. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Retail Stores B.V. is ingestemd.
 5. Retail Stores B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 6. Door het gebruik van de internetsites van Retail Stores B.V. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 7. Retail Stores B.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Retail Stores B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van zeven (7) dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
 • de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Retail Stores B.V. via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Retail Stores B.V. ontvangen.
 • de potentiële Koper heeft tijdens een bezoek van Retail Stores B.V. uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
 • de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
 • een offerte is door de Koper getekend en door Retail Stores B.V. ontvangen ingeval door Retail Stores B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Retail Stores B.V. herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Retail Stores B.V. de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen. Koper en Retail Stores B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Retail Stores B.V. gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Retail Stores B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Retail Stores B.V. is geen partij bij de overeenkomst tussen Koper en Provider. Op de overeenkomst tussen Koper en Provider zijn de (algemene) voorwaarden van de Provider van toepassing. Indien Koper vragen of problemen heeft met betrekking tot de uitvoering van het contract met Provider, dan dient Koper zich te wenden tot de Provider. Retail Stores B.V. kan daarbij desgewenst een bemiddelende rol vervullen. De overeenkomst tussen Koper en Retail Stores B.V. met als onderwerp een (mobiele) telefonie aansluiting is een voorwaardelijke verbintenis. Een weigering van de Provider tot aansluiten van de Koper is te beschouwen als ontbindende voorwaarde en zal strekken tot de ontbinding van de overeenkomst. In dit geval zijn alle door Retail Stores B.V. reeds geleverde prestaties te beschouwen als onverschuldigd betaald door Retail Stores B.V. en per direct opeisbaar. Reeds voldane betalingen door Koper zullen binnen twee weken op het rekeningnummer van de Koper worden gerestitueerd. De Koper is gehouden inzake de overeenkomst met de betreffende Provider zijn abonnementsverplichtingen te voldoen. De Koper ontvangt bij een dergelijke overeenkomst van Retail StoresB.V. een korting op het aangeschafte product, welke korting eerst definitief wordt na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde looptijd. Deze korting wordt door Koper aan 2getConnected B.V. gerestitueerd, indien Koper de looptijd niet volmaakt of zijn andere verplichtingen ter zake het abonnement niet nakomt. Koper verbindt zich hierbij uitdrukkelijk jegens Retail Stores B.V. deze verplichtingen na te komen. De door 2getConnected BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven. Retail Stores BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Typefouten voorbehouden.

 

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd die Retail Stores B.V. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Retail Stores B.V. worden gecorrigeerd.
 4. Bezorgkosten zijn in principe bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
 5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Retail Stores B.V..
 6. De prijzen van toestellen, de tarieven en netwerkacties van de Provider wijzigen met regelmaat. De geldigheidsduur van de aanbieding staat vermeld op de internetsite en de brief die het contract vergezeld. Om gebruik te kunnen maken van een aanbieding dient het getekende contract en de overige nodige bescheiden voor einddatum van de aanbieding in het bezit te zijn van Retail Stores B.V. Retail Stores B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de aflevering van de nodige bescheiden.
 7. Contracten die te laat of buiten looptijd van de aanbieding bij Retail Stores B.V. worden aangeboden kunnen niet in behandeling worden genomen onder de condities van de verlopen actieperiode. Er vindt geen activatie plaats onder de nieuwe condities totdat contractant hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft. Indien de condities van de nieuwe netwerkactie gelijkwaardig of beter zijn dan die van de verlopen actie dan vindt activatie zonder voorafgaand overleg plaats.

4. Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 • vooruitbetaling
 • iDEAL
 • Op rekening (na goedkeuring Retail Stores BV)
Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan. In het geval door Retail Stores B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Retail Stores B.V., als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Retail Stores B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Retail Stores B.V. ernaar om bestellingen die voor 14.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Retail Stores B.V. kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Retail Stores B.V. streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Retail Stores B.V. het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 7. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Retail Stores B.V. gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Retail Stores B.V. van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Retail Stores  B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 8. Indien een order slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden genoteerd. De koper ontvangt hiervoor bericht. De koper is alsdan gerechtigd de order voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, mits zij ons daarvan binnen 8 dagen na ons bericht, in kennis stelt. Enige aanspraak op schadevergoeding zal door de koper niet kunnen worden gemaakt.
 9. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Retail Stores BV omstandigheden ter kennis komen die Retail Stores BV goede grond geeft te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 10. Indien Retail Stores BV de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In genoemde gevallen is Retail Stores BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Retail Stores BV schadevergoeding te vorderen.

 

6. Gebreken en Klachttermijn

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Retail Stores B.V. ter kennisgeving worden gebracht.
 2. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Retail Stores B.V. is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.
 3. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:
 4. Of de juiste zaken zijn geleverd;
 5. Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
 6. Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 7. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Retail Stores BV te melden.
 8. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Retail Stores BV.
 9. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Retail Stores BV worden geretourneerd.

 

7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

 1. De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroeping recht uitoefenen. Van dit herroeping recht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software/hardware waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Retail Stores B.V. aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 2. In geval van ontbinding is de Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Retail Stores B.V. terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
 3. Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Retail Stores B.V. binnen 10 werkdagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Retail Stores B.V. betaalde middels een bankoverschrijving.
 4. Retail Stores B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 5. Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld hoofdtelefoons), is niet mogelijk.
 6. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Retail Stores B.V. voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
 7. Wanneer aan het gekochte product een contract is gekoppeld van een Provider, dan heeft deze paragraaf geen betrekking op dit contract. De Koper dient zich bij eventuele klachten over deze dienst, te wenden tot deze Provider, mits Retail Stores B.V. niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van dit contract.
 8. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Retail Stores BV verkochte producten blijft bij Retail Stores BV zolang de verkoper niet aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van Retail Stores BV wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige verbintenis niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zaken van boetes, rentes en kosten.
 2. In aanvulling op het artikel 11.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt de koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Retail Stores BV een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan de koper in eigendom geleverde goederen/producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Retail Stores BV uit welke hoofde dan ook.
 3. De koper is volledig aansprakelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en zal deze met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Retail Stores BV bewaren.
 4. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de koper is overgegaan, mag deze het product niet verpanden aan een derde noch enig ander recht daarop verlenen. Het is de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
 5. Indien de koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Retail Stores BV tekortschiet of Retail Stores BV goede grond heeft dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Retail Stores BV gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. De koper is verplicht Retail Stores BV of een door Retail Stores BV aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden.
 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Retail Stores BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

9. Garantie en aansprakelijkheid

 1. In beginsel geldt voor door Retail Stores B.V. geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Retail Stores B.V. in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.
 2. Retail Stores B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Retail Stores B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 3. Indien Retail Stores B.V. om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
 • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Retail Stores B.V. of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
De Koper is gehouden Retail Stores B.V. te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Retail Stores B.V. zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. Het is mogelijk dat Retail Stores B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Retail Stores B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Retail Stores B.V. streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan 2getConnected B.V.. Retail Stores B.V. vergoedt geen abonnementskosten of activatiekosten over de periode dat Koper reeds is aangesloten maar nog geen beschikking heeft over een door Retail Stores B.V. geleverd toestel of simkaart.

10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan 2getConnected BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van 2getConnected BV, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van 2getConnected BV; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers en andere derden waarvan 2getConnected BV afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. 2getConnected BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verder) nakoming verhindert intreedt nadat 2getConnected BV haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van 2getConnected BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door 2getConnected BV niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 4. Indien 2getConnected BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij 2getConnected B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 2getConnected B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

 1. 2getConnected B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
 2. 2getConnected B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van 2getConnected B.V., of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Geschillenregeling en beslechting

 1. In afwijking van artikel 13 kunnen Consument Kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van 2getConnected B.V. of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met 2getConnected B.V., voor te leggen aan de Geschillencommissie mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.
 2. Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan 2getConnected B.V. heeft voorgelegd.
 3. Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan 2getConnected B.V. is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de Consument Koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is 2getConnected B.V. aan deze keuze gebonden. Wanneer 2getConnected B.V. dat wil, zal de Consument Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door 2getConnected B.V. schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt 2getConnected B.V. de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

15. Diverse bepalingen

 1. 2getConnected B.V. B.V. is gevestigd te (6921 BC) Duiven, Elshofpassage 5 en geregistreerd bij de KvK Centraal Gelderland onder nummer 08165329. Het BTW-identificatienummer is NL818611467B01 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan 2getConnected B.V. op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
 2. De 2getConnected B.V. helpdesk (+31 (0)854010454) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 09.30 tot 17.00
 3. 2getConnected B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails dezelfde werkdag te beantwoorden.

Algemene Voorwaarden 2getConnected B.V., 2014